Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

1.          Terjedelem

1.1        Az eladó (a továbbiakban: "mi") alábbi általános szerződési feltételei ("ÁSZF") minden, a vevő és eladó között kötött, ingó áruk és egyéb részek (a továbbiakban: "áruk") ellátására vonatkozó szerződésre vonatkoznak. A jelen ÁSZF-t csak akkor kell alkalmazni, ha a beszerző vállalkozó (német Polgári Törvénykönyv 14. bekezdése) a közjogi rendelkezések vagy speciális rendelkezések szerint jogi személynek minősül.

1.2       Az ÁSZF különös tekintettel vonatkozik az áruk értékesítésére és szállítására vonatkozó szerződésekre, függetlenül attól, hogy az árukat magunkat gyártjuk-e vagy beszállítóktól szerezzük be. Az ÁSZF keretmegállapodásként az áruk eladásával és szállításával kapcsolatos jövőbeni szerződésekre is vonatkozik, melyeket ugyanazon vevővel kötöttek, anélkül, hogy minden alkalommal hivatkoznunk kell azokra.

1.3        A jelen ÁSZF kizáró minőségben érvényes. A vevő ettől eltérő, ellentétes vagy kiegészítő szerződési feltételei csak akkor válnak a szerződés részévé, ha azok érvényességét írásbeli formában nyomatékosan jóváhagyjuk. Ezen jóváhagyási követelmény minden esetben érvényes, még abban az esetben is, ha például a áruk leszállítását fenntartás nélkül elvégezzük annak ellenére, hogy tudatában vagyunk és ismerjük a vevő szerződési feltételeit.

1.4        A vevővel az egyedi esetekben a kötött megállapodások (beleértve a kiegészítő megállapodásokat, kiegészítéseket és módosításokat) minden esetben elsőbbséget élveznek ezen ÁSZF-el szemben. Az ilyen megállapodások tartalmára vonatkozóan írásos szerződés vagy írásbeli megerősítésünk szükséges. A vevő által a szerződés megkötésekor benyújtandó jogilag releváns nyilatkozatokat és közleményeket (például határidőket, emlékeztetőket, lemondási nyilatkozatot) írásos formában kell benyújtani.

2.          Ajánlat és szerződéskötés

2.1        A vevő megrendelését, amelyet a vásárlási szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak kell tekinteni, akár a megrendelés két héten belüli visszaigazolásával, vagy a megrendelt áruknak ugyanabban az időszakban történő elküldésével fogadhatjuk el.

2.2        Ajánlataink nem kötelező érvényűek, kivéve, ha kifejezetten másként jelezzük, pl. annak nevezzük azokat.

3.          Fizetés

3.1        A szerződés megkötésekor aktuális árat, nevezetesen a raktárállományban lévő termék árát valamint forgalmi adót kell alkalmazni, hacsak az egyedi esetekben másként nem állapodunk meg.

3.2        A vételár és a további szolgáltatások ára a vásárolt termék leszállításakor, és leszállításkor vagy a számla kézbesítésekor fizetendő. Az esedékesség napjától számított 14 napon belül a fizetés késedelmesnek minősül.

3.3        Ha a szerződés megkötésekor nyilvánvalóvá válik, hogy a vételárra vonatkozó igényünk a vevő kapacitáshiánya miatt veszélyben van (pl. fizetésképtelenségi eljárás megindítása iránti kérelem eredményeként), jogosultak vagyunk arra, hogy előleget kérelmezzünk a vevőtől az áru leszállítására és értékesítésére vonatkozóan.

3.3        A vásárló csak akkor követelhet ellenértéket követeléseinkkel szemben, ha a vásárló ellenigénye vitathatatlan, vagy ha jogcímmel rendelkezik; csak visszatartási jogot érvényesíthet, feltéve, hogy az az adott adásvételi szerződésből eredő követeléseken alapul.

4.          Leszállítás és késedelmes leszállítás

4.1        A megrendelés elfogadásának időpontjában meg kell határozni a szállítási dátumokat és a szállítási határidőket, amelyek kötelező vagy nem kötelező érvényűek lehetnek. A szállítási határidők a szerződés megkötésével kezdődnek.

4.2        A vevő kérelmezheti, hogy a leszállítás tíz (10) nappal a nem kötelező érvényű szállítási dátum vagy a nem kötelező érvényű szállítási határidő túllépése után történjen. A kérelem átvételekor késedelmes leszállítás esete áll fenn. Ha a vevő a késedelemből eredő kártérítési igényre jogosult, az a megegyezés szerinti vételár legfeljebb öt (5) százalékára korlátozódik, amennyiben a késedelem oka az eladó enyhe gondatlansága volt.

4.3        Ha a vevő továbbá el szeretne állni a szerződéstől és/vagy kártérítési igényt kívánt érvényesíteni a teljesítés helyett, köteles a tíz napos határidő lejárta után ésszerű szállítási határidőt megadni számunkra a jelen ÁSZF 3.2. pontja szerint Ha a vevő a késedelemből eredő kártérítési igényre jogosult, az a megegyezés szerinti vételár legfeljebb 25 százalékára korlátozódik enyhe gondatlanság esetén. Ha a szállítást nem tudjuk teljesíteni egy késedelem alatti véletlen előfordulás miatt, felelősséget vállalunk a fent megállapodott felelősségkorlátozások mellett. A felelősség kizárhat, ha a kár az időben történő szállítás esetén is bekövetkezett volna.

4.4        Ha a kötelező érvényű szállítási dátum vagy kötelező érvényű szállítási határidő túllépésre kerül, a szállítás már a szállítási dátum vagy a szállítási határidő túllépésének pillanatában késedelmesnek tekintendő.

4.5        Fenntartjuk a részleges kiszállítás jogát, feltéve, hogy ez a gyors feldolgozás szempontjából előnyösnek bizonyul, és a részleges szállítás nem túlságosan ésszerűtlen a vevő számára. A vevőt nem terhelik a részleges szállításokból eredő további költségeket.

4.6        A vis maior esetekben vagy a beszállítóink vagy saját működésünk saját hibánkon kívüli megszakítása esetén, mely ideiglenesen megakadályoz abban, hogy a megrendelt árut a megadott időpontban vagy a szerződéses szállítási határidőn belül leszállítsuk, a 4.1 - 4.5 pontokban megadott dátumok és határidők az ilyen körülmények által okozott késedelem időtartamára  meghosszabbodnak. Abban az esetben, ha az ilyen megszakítások a szolgáltatások négy (4) hónapnál hosszabb késleltetését eredményeznék, a vevő elállhat a szerződéstől. A szerződéstől való elállás egyéb jogai változatlanok maradnak.

4.7        A formatervet vagy kivitelt érintő változások, az árnyalatbeli különbségek, valamint a gyártó által nyújtott szállítási terjedelem változásainak joga a szállítási időszak alatt fenntartásra kerül, feltéve, hogy a változások elfogadhatóak a vevő számára. Tekintettel arra, hogy a gyártó illetve mi referenciakódokat használunk a rendelés vagy rendelt áruk azonosításához, kizárólag ebből nem származhatnak jogok.

4.8        A jelen pont felelősségének korlátozása nem vonatkozik a 8.3–8.5. pontokban körülírt esetekre.

5.          Szállítás, kockázatátadás, átvétel, átvétel elmulasztása

5.1        A szállítás a raktárig történik, ami egyben a teljesítés helye. A vevő kérésére és költségére az árut egy másik rendeltetési helyre is le lehet szállítani (küldéses eladás). Eltérő megállapodás hiányában jogunkban áll megválasztani a szállítás módját (különösen a szállítmányozó céget, a szállítási útvonalat, csomagolást).

5.2        Az áruk véletlen elvesztésének és véletlen romlásának kockázata legkésőbb a vevőnek történő átadás időpontjában ruházódik át a vevőre. Küldéses eladás esetén az áruk véletlen elvesztésének és véletlen romlásának kockázata, valamint a szállítás késedelmének kockázata átadáskor átruházódik a szállítmányozóra, a fuvarozóra vagy más olyan személyre, akit a leszállítással megbíztak. Az átvétel döntő jelentőségű a kockázat átruházása szempontjából. A szolgáltatási szerződésekről szóló törvény rendelkezéseit hasonlóan kell alkalmazni egyéb tekintetekben egy megállapodott átvételre. A vevő általi átvétel elmulasztása egyenértékű a szállítás teljesítésével vagy átvétellel.

5.3        A vevő vállalja, hogy az eladás tárgyának készenlétét jelző értesítés kézhezvételétől számított nyolc (8) napon belül átveszi az eladás tárgyát.  Hacsak kifejezetten másként nem állapodnak meg, a vevő a szerződés megkötésétől számított tíz (10) héten belül átveszi az árut. Ha a vásárló nem veszi át időben az árut, akkor az az átvétel elmulasztásának minősül későbbi írásbeli értesítést követően, két (2) hetes türelmi idő mellett.

5.4        Átvétel hiányában az eladó élhet törvényes jogaival.  Amennyiben az eladó kártérítést követel, az a vételár tíz százalékát (10%) teszik ki. A kártérítés alacsonyabb vagy magasabb lehet, ha nagyobb kárt bizonyítunk, illetve amennyiben a vevő bizonyítja, hogy a veszteség alacsonyabb volt, vagy nem keletkezett kár.

6.          Tulajdonjog fenntartása

6.1        Az áruk a tulajdonunkban maradnak mindaddig, amíg az adásvételi szerződés alapján arra jogosultak maradunk.

6.2        Ha a vevő elmulasztja a kifizetést, elállhatunk a szerződéstől. Ha továbbá jogosultak vagyunk kártérítést követelni a teljesítés helyett, és visszavesszük az eladási tárgyat, mind a vevő, mind mi egyetértünk abban, hogy az áruk szokásos értékesítési értékét írjuk jóvá a visszavonás időpontjában. A vevő viseli az áruk visszavásárlásával és visszaszerzésével kapcsolatos valamennyi költséget. Bizonyíték nélkül a visszaszerzési költségek a szokásos értékesítési érték öt százalékát (5%) teszik ki. Az 5.4. pont második mondata ennek megfelelően alkalmazandó.

6.3        A tulajdonjog fenntartása alá tartozó árukat nem lehet harmadik személynél letétbe helyezni, és nem lehet átadni biztosítékként a biztosított követelések teljes kifizetéséig. A vevőnek haladéktalanul írásban értesítenie kell minket, amennyiben és amikor harmadik felek hozzánk tartozó árukra igényt tartanak.

6.4        A vevő jogosult a szokásos üzletmenet során a tulajdonjog fenntartása alá tartozó áruk továbbértékesítésére vagy feldolgozására. Ebben az esetben a következő rendelkezéseket kell alkalmazni.

(a) A tulajdonjog fenntartása kiterjed a termékeink feldolgozásából, keveréséből vagy kombinálásából eredő termékekre, azok teljes értékére, amely esetben mi minősülünk gyártónak. Abban az esetben, ha harmadik felek fenntartják tulajdonjogukat a saját árukkal való feldolgozás, keverés vagy kombinálás során, akkor a tulajdonjogot a feldolgozott, vegyes vagy kombinált áruk számlázási értékének arányában tartjuk fenn. Ezenkívül ugyanez vonatkozik a kapott termékre, mint a tulajdonjog fenntartása során szállított árukra.

(b) Biztosítékként a vevő már átruházza nekünk az áruk vagy termékek viszonteladásából eredő, harmadik felekkel szembeni követeléseket, annak teljes összegében vagy az esetleges társ-tulajdonrészünk összegében, az előző bekezdésnek megfelelően. Az átruházást elfogadjuk. Az átruházott követelésekre a jelen ÁSZF 6.3. pontjában említett vevői kötelezettségeket is alkalmazni kell.

(c) Rajtunk kívül a vevő is jogosult a követelés behajtására. Elkötelezzük magunkat, hogy tartózkodjunk a követelés beszedésétől, feltéve, hogy a vevő teljesíti fizetési kötelezettségeit, nem mulasztja el a fizetést, nem nyújt be kérelmet fizetésképtelenségi eljárás megindítására, és nincs más hiányossága a teljesítési képességében. Ilyen esetben azonban megkövetelhetjük, hogy a vevő feltárja számunkra az átruházott követeléseket és azok adósait, megadja az összes szükséges információt, rendelkezésre állítsa a megfelelő dokumentumokat, és értesítse az adósokat (harmadik feleket) az átruházásról.

(d) Ha a biztosítékok realizálható értéke több mint tíz százalékkal (10%) meghaladja követeléseinket, saját belátásunk szerint bocsáthatjuk ki a biztosítékokat.

7.          Garanciális jogok

7.1        A jogszabályi rendelkezések a vevő anyagi és jogi hibákra vonatkozó jogaira vonatkoznak (beleértve a téves tájékoztatást és a rövid kézbesítést, valamint a helytelen telepítést vagy a nem megfelelő összeszerelési utasításokat), kivéve, ha az alábbiakban másként szerepel. Az áruknak a fogyasztónak történő végső kézbesítésére vonatkozó törvény speciális rendelkezéset nem érinti (a beszállító újbóli birtokba vétele a német Polgári Törvénykönyv 478. és 479. alparagrafusa szerint).

7.2        Az új áruk esetében a vevő anyagi károk miatt felmerülő követelései az áruk kockázati átruházása után egy (1) év leteltével lejárnak. Használt áruk esetében a vevő anyagi károk miatt felmerülő követelései az áruk kockázati átruházása után egy (6) év leteltével járnak le.

7.3        A jelen ÁSZF fenti 7.2. pontjában leírt határidő nem vonatkozik az anyagi hibákért vállalt kártérítési igényekre, beleértve azokat, amelyek a későbbi teljesítés kötelezettségének megsértése miatt következnek be. Ezekre a követelésekre - mint minden egyéb kártérítési igényre - az ÁSZF 5. szakaszában foglalt szabályok, valamint a törvényes elévülési határidők érvényesek.

7.4        A hibákra vonatkozó felelősségünk alapja különös jelleggel az áruk állapotáról szóló megállapodás. Az áruk állapotára vonatkozó megállapodásnak tekintjük az úgynevezett termékleírásokat, amelyeket a vevőnek a megrendelés leadása előtt rendelkezésre állítottunk, vagy a szerződésben foglaltunk a jelen értékesítési feltételekhez hasonlóan.

7.5        Ha az állapotban nem állapodtunk meg, meg, a hiba jelenlétét a törvény szerint kell értékelni.

7.6        Az anyagi hibákból eredő követelések nem állnak fenn, ha a hiba vagy kár természetes kopás vagy elhasználódás miatt keletkezett, vagy a vevő nem tartotta be törvényes vizsgálati és panaszkötelezettségét (A német kereskedelmi törvénykönyv 377. és 381. albekezdése). Ha a vizsgálat során vagy később egy hiba kerül észlelésre, erről haladéktalanul és írásban kell minket értesíteni. A értesítés haladéktalannak minősül, ha egy (1) héten belül megtörténik, mely esetben a értesítés időben történő elküldése elegendő a határidő betartásához. A megrovás és az ellenőrzési kötelezettség ellenére a vevőnek írásos értesítést kell küldenie minden nyilvánvaló hibáról (beleértve a helytelen vagy hiányos leszállítást) a kézbesítéstől számított két (2) héten belül, ahol a értesítés időben történő elküldése elegendő a határidő betartásához. Ha a vevő figyelmen kívül hagyja a megfelelő ellenőrzést vagy a hibákról szóló értesítést, akkor nem vállalunk felelősséget a be nem jelentett hibaért. A hibákra vonatkozó felelősség kizárásra kerül, ha a megvásárolt árut helytelenül kezelték vagy túlzott mértékben használták, tehát pl. motorsport-versenyeken, amire nem tervezték; vagy ha a megvásárolt árut korábban nem megfelelően javította meg egy olyan vállalat, amelyet a vásárló számára nyilvánvaló módon  a gyártó nem hagyott jóvá; vagy amennyiben olyan kiegészítő alkatrészeket telepítettek a megvásárolt áruba, melyek használatát a gyártó nem hagyta jóvá; vagy amennyiben a megvásárolt árut vagy annak részét (pl. szoftver) a gyártó által nem engedélyezett módon módosították; vagy amennyiben a vevő nem tartotta be a termék kezelésére, karbantartására és ápolására vonatkozó előírásokat (kezelési útmutató).

7.7        Ha a beszerzett áruk hibásak, először eldönthetjük, hogy a hiba elhárításával (későbbi javítással) vagy hibátlan áruk szállításával (helyettesítés) biztosítjuk-e a későbbi teljesítést. Azon jogunk, hogy a választott megoldás megtagadjuk, a törvényi előírások mellett érintetlen marad.

7.8        Jogunkban áll az esedékes későbbi teljesítést az esedékes vételár a vevő általi kifizetéséhez kötni. A vevő azonban jogosult a vételárnak a hibával összefüggő ésszerű részét visszatartani.

7.9        A vevőnek meg kell adnia a későbbi teljesítéshez szükséges időt és lehetőséget, különösen a szóban forgó áruk ellenőrzés céljából történő átadását. Helyettesítő szállítás esetén a vevőnek vissza kell adnia a hibás termékeket a jogszabályok szerint.

7.10      Ha a hiba ténylegesen fennáll, fedezzük a vizsgálat és a későbbi teljesítés költségeit, különösen a szállítási költségeket, az útköltségeket, a munkaerőköltségeket és az anyagköltségeket. Ha azonban a vevő hibakiigazítási kérelmét indokolatlannak ítéljük meg, akkor megkövetelhetjük a vevőtől az abból eredő költségek megtérítését.

7.11      Ha a későbbi teljesítés sikertelen, vagy a a vevő által megállapítandó, teljesítésre alkalmas időszak sikertelenül lejárt, vagy a törvényi rendelkezések értelmében mellőzhető, a vevő elállhat az adásvételi szerződéstől, vagy csökkentheti a vételárat. Jelentős hiányosság esetén a szerződéstől való elállás joga nem adott.

7.12      A vevő kártérítési igénye vagy a kárba veszett költségeinek megtérítése csak a jelen ÁSZF 8. pontja szerint érvényes, és egyéb esetben kizárt.

7.13      A további követelések érintetlenek maradnak, kivéve, ha adott jogszabályok miatt kifejezetten felelősnek minősülünk, vagy egyéb megállapodás született egy egyedi szerződésben, különös tekintettel a szerződéses garanciát érintő megegyezésére.

7.14      A jogi hibákból eredő felelősségünk a jogszabályokból származik.

8.          Felelősségvállalás

8.1        Amennyiben az alkalmazandó jogszabályok értelmében kötelesek vagyunk kártéríteni az enyhe gondatlanság által okozott károkat, a felelősséget korlátozott mértékben vállaljuk:

8.2        Kizárólag a szerződés szerinti alapvető kötelezettségek, mint például az adásvételi szerződés által annak tartalma és célja alapján megállapított kötelezettségek megsértéséért vállalunk felelősséget, vagy mely kötelezettségek teljesítése lehetővé teszik a szerződés megfelelő teljesítését, és melyeknek való megfelelésben a vevő megbízik és melyre támaszkodik (alapvető kötelezettségek). Ez a felelősség a szerződés megkötésekor előrelátható, jellegzetes károkra korlátozódik. Feltéve, hogy a kárt a vevő által kötött biztosítás (a fix összegű biztosítás kivételével) fedezi, csak olyan, a vevő által elszenvedett hátrányokért vagyunk felelősek, mint például a megemelt biztosítási díjak vagy a kamathátrányok a biztosítótársaság által történő követelés elszámolásáig.

8.3        Függetlenül attól, hogy hibásnak minősülünk, esetleges felelősségünk a hiba csalárd elrejtéséért, a jótállás vagy a beszerzési kockázat átruházásától, és a termék felelősségéről szóló törvény értelmében érintetlen marad.

8.4        A jogi képviselőink, a helyettes ügynökeink és munkavállalóink gondatlanságból fakadó károkra vonatkozó személyes felelőssége kizárt. A súlyos gondatlanságból eredő károkra alkalmazandó felelősség korlátozását annak megfelelően kell alkalmazni az adott személyekre, a törvényes képviselők és a vezető alkalmazottak kivételével.

8.5        A jelen szakaszban található felelősségkorlátozások nem alkalmazhatók halálos sérülések, testi sérülések vagy egészségkárosító sérülések vagy szándékos cselekmény esetén.

9.          Alkalmazandó jog és a joghatóság helye

9.1       A jelen ÁSZF és köztünk, valamint vevőink közötti mindennemű jogviszony a Németországi Szövetségi Köztársaság joga hatálya alá tartozik, kivéve az összes nemzetközi és nemzetek feletti (szerződéses) jogrendszert, különös tekintettel a Nemzetközi Adásvételi Szerződések Megkötéséről Szóló Egységes Törvényre (CISG). A tulajdonjog fenntartásának előfeltételei és hatásai a jelen ÁSZF 5. pontja szerint ugyanakkor az adott objektum tárolási helyének joghatálya alá tartoznak, amennyiben a német jog alkalmazandó jogként való használata nem fogadható el vagy érvénytelen.

9.2        A szerződéses viszonyból közvetlenül vagy közvetve felmerülő minden jogvitában az egyetlen - és nemzetközi - joghatóság helye a berlini székhelyünk. Ugyanakkor jogosultak vagyunk a vevő ellen keresetet benyújtani a vevő általános joghatósági helyén.

 

LEMONDÁSI FELTÉTELEK

 

Minden vásárolt tételt visszatéríthet, és visszaigényelheti az összes kifizetést.

 

Az elálláshoz való jogának gyakorlásához tájékoztatnia kell a Ridex GmbH-t kell a szerződéstől való egyértelmű elállástól, a tételek fizikai birtokba vételétől számított tizennégy napon belül, az alább felsorolt címek és kapcsolati adatok használatával.

 

A vásárolt tételeket legkésőbb a szerződéstől való elállás közlésétől számított tizennégy napon belül vissza kell téríteni.

 

A visszatérítés költségei a vevőt terhelik.

 

A szerződéstől való elállás joga megszűnik, ha a visszatérített tétel

 

megsérült

használt, vagy manipulálták

hiányosan vagy az eredeti csomagolás nélkül, és/vagy bármely eleme nélkül kerül visszatérítésre

ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSA

Abban az esetben, ha elállási jogát közvetlenül a Ridex honlapján történő vásárlás után szeretné gyakorolni, az alábbi eljárást kell követnie.

 

A tétel átvételét követő tizennégy napon belül tájékoztatnia kell az eladót (Ridex GmbH, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlin, Németország, E-mail: _____) egy nyilatkozat útján (tehát postai úton, faxolt vagy e-mailben küldött levél útján) a szerződéstől való elállásról. Erre a célra a mellékelt visszatérítési formanyomtatványt is használhatja, ez azonban nem kötelező.

Ezt követően legkésőbb tizennégy napon belül a vásárolt tételeket a teljes és eredeti csomagolásukban a következő címre kell visszaküldeni:

 

Ridex GmbH

Josef-Orlopp-Straße 55

10365 Berlin [Németország]

 

Visszatérítési formanyomtatvány

 

(Amennyiben el szeretne állni a szerződéstől, kérjük töltse ki a formanyomtatványt és küldje vissza számunkra.)

 

– Címzett: Ridex GmbH, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlin, Németország, E-mail: ____

– Ezennel kijelentem/kijelentjük (*), hogy elállok/elállunk a következő áruk megvásárlásáról(*)/a következő szolgáltatások igénybe vételétől (*) szóló szerződéstől

– megrendelve (*)/átvéve (*)

– Vevő(k) neve

– Vevő(k) címe

– Vevő(k) aláírása (csak amennyiben az értesítés papíralapú levél útján történik)

– Dátum

________

(*) Húzza ki a nem kívánt változatot.